Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 02 tháng 07 năm 2020

 » Thư viện ảnh » Ảnh hoạt động

Ảnh hoạt động

Các mục ảnh khác