Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 23 tháng 09 năm 2021

 » Tài nguyên

Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 năm 2020

UBND HUYỆN A LƯỚI TRUNG TÂM GDNN-GDTX   Số:     /KH-TTGDNN-GDTX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   A Lưới, ngày      tháng 07 năm 2020   KẾ HOẠCH Về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 năm 2020 Căn cứ Chỉ...

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 NĂM HỌC 2019-2020

Phụ lục 1 (Dùng cho giáo viên)                                                             KẾ HOẠCH SỬ...

Kế hoạch tổ chức Trung thu khuyến học 2019

        LĐLĐ HUYỆN A LƯỚI                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ TRUNG TÂM GDNN-GDTX               Độc lập- Tự do – Hạnh phúc                             Số:  04/KH-CĐ                                                A Lưới, ngày 10 tháng 9 năm 2019   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC...

hướng dẫn Đánh giá xếp loại viên chức

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 283/UBND-NV A Lưới,  ngày         tháng 4 năm 2019 V/v hướng dẫn đánh giá  và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng quý,...

Kế hoạch Kiện toàn Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm GDNN-GDTX huyện A Lưới năm học 2018 - 2019

UBND HUYỆN A LƯỚI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM GDNN-GDTX   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       Số: 13/KH-GDNN-GDTX             A Lưới, ngày  10  tháng  01 năm  2019   KẾ HOẠCH Kiện toàn Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ...

Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Quý thầy cô tải file đính kèm để tham khảo

Kế hoạch sử dụng thiết bị Môn Địa lý lớp 12 - A Roàng

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN: ĐỊA LÝ- NĂM HỌC: 2018-2019                                                                                -             Họ và tên giáo viên:  PHẠM HỮU TRỮ           Tổ: GDTX  -  Đơn vị:Trung tâm GDNN-GDTX A Lưới           Được phân công giảng dạy lớp: 12B2-A...

Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học môn Vật lí

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN: VẬT LÝ. NĂM HỌC: 2017 - 2018             Họ và tên giáo viên: Lê Hoành Sửu           Tổ: Giáo dục thường xuyên.           Đơn vị: Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới           Được...

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

Cá nhân, tổ dựa vào kế hoạch chung, xây dựng kế hoạch cá nhân và tổ nộp lên BGĐ chậm nhất ngày 23-9-2017

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG NĂM HỌC 2017- 2018

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN: ĐIỆN DÂN DỤNG  THCS         NĂM HỌC: 2017-2018               Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thái Dũng             Tổ: Hướng nghiệp – dạy nghề. Đơn vị: Trung tâm GDNN-GDTX A Lưới             Được phân công...