Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 23 tháng 09 năm 2021

 » Tài nguyên » Văn bản-quy chế

Văn bản-quy chế

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 năm 2020

UBND HUYỆN A LƯỚI TRUNG TÂM GDNN-GDTX   Số:     /KH-TTGDNN-GDTX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   A Lưới, ngày      tháng 07 năm 2020   KẾ HOẠCH Về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 năm 2020 Căn cứ Chỉ...

hướng dẫn Đánh giá xếp loại viên chức

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 283/UBND-NV A Lưới,  ngày         tháng 4 năm 2019 V/v hướng dẫn đánh giá  và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng quý,...

Kế hoạch Kiện toàn Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm GDNN-GDTX huyện A Lưới năm học 2018 - 2019

UBND HUYỆN A LƯỚI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM GDNN-GDTX   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       Số: 13/KH-GDNN-GDTX             A Lưới, ngày  10  tháng  01 năm  2019   KẾ HOẠCH Kiện toàn Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ...

KH BDTX-2017-2018

Cán bộ quản lý ,giáo viên nghiên cứu thực hiện

Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Quý thầy cô tải file đính kèm để tham khảo

Các văn bản, hướng dẫn KĐCL TT GDTX A Lưới 2015

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 42/2012/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 23  tháng 11 năm 2012                                                                  THÔNG TƯ                         Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất...

Bổ sung Quy chế tổ PC & BTVH kì II.

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế Trung Tâm GDTX A Lưới CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc Lập – Tự Do – Hanh Phúc QUY ĐỊNH, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TỔ PHỔ CẬP VÀ BỔ TÚC VĂN HÓA NĂM 2013 – 2014...