Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

 » Tài nguyên » Văn bản-quy chế

Văn bản điều hành

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Các văn bản, hướng dẫn KĐCL TT GDTX A Lưới 2015

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 42/2012/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 23  tháng 11 năm 2012                                                                  THÔNG TƯ                         Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất...