Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 23 tháng 09 năm 2021

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 11