Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 23 tháng 09 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:19 30/03/2020  

Công tác phòng chống dịch Covid - 19

UBND HUYỆN A LƯỚI

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

 

Số:     /QĐ-TTGDNN-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


                     A Lưới, ngày      tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

viêm đường hô hấp cấp nCoV năm 2019

 
   

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN A LƯỚI

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Liên bộ Lao động-Thương binh và Xã hội- Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ Nội vụ quy định về quyền hạn của giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND huyện về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện A Lưới;

Căn cứ Công điện số 260/CĐ-BGĐT ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Conona (nCoV) gây ra ra trong trường học;

Căn cứ Công văn số 195/SGD&ĐT-VP ngày 01 tháng 02  năm 2020 của Sở GDĐT Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra;

Căn cứ vào nhiệm vụ, tình hình thực tế của Trung tâm GDNN-GDTX,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV năm 2019 gồm các Ông (Bà) có tên sau (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV năm 2019 có nhiệm vụ lập kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện có kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV 2019 trong Trung tâm.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1, tổ chức đoàn thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                           GIÁM ĐỐC

  - Như Điều 3;

  - Lưu VT.

 

 

DANH SÁCH BAN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP nCoV NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-TTGDNN-GDTX, ngày …. tháng 02 năm 2020

 của Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện A Lưới)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Di động

1

Lê Đình Chinh

Giám đốc

Trưởng ban

0914623392

2

Phạm Đình Minh

Phó giám đốc

Phó ban trực  

0975105243

3

Hồ văn Lúc

Phó giám đốc

Phó ban 

0914696958

4

Phạm Hữu Trữ

CTCĐ

Phó ban

0914534068

5

Hồ Ngọc Sinh

TTCM

Thành viên

0834327678

6

Nguyễn Thị Thu Hà

TTCM

Thành viên

0372964098

7

Lê Đình Hiếu

TTCM

Thành viên

0963911505

8

Lê Hoành Sửu

TTCM

Thành viên

0905830232

9

Nguyễn Văn Ngua

Giáo viên

Thành viên

0919395512

10

Phan Thị Thương

Nhân viên

Thành viên

0962930309

           

          (Danh sách trên gồm có 10 người)

Số lượt xem : 308

Các tin khác