Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 23 tháng 09 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:46 04/06/2021  

MẪU ĐƠN XIN NHẬP HỌC NĂM HỌC 2021-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 
   

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Các lớp hệ giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022

 

Kính gửi: Trung tâm GDNN-GDTX  huyện A Lưới

Tôi tên là:...................................................................................................

Sinh ngày:..................................................................................................

Nơi sinh:....................................................................................................

Hiện ở tại:..................................................................................................

Số điện thoại: ............................................................................................

Đã tốt nghiệp cấp (lớp): ………năm học : ............ -................ tại trường:

…………………………………………………………………………...

Sau khi nhận được thông báo tuyển sinh của Trung tâm GDNN-GDTX huyện A Lưới các lớp hệ giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022, bản thân tôi nhận thấy có đủ điều kiện vào lớp……….

Nếu được sự chấp thuận của Trung tâm GDNN-GDTX, tôi xin chấp hành tốt mọi quy định và nội quy, quy chế của Trung tâm một cách nghiêm túc.

Trong lúc chờ đợi sự chấp thuận của Trung tâm , bản thân tôi xin chân thành cám ơn./.

Hồ sơ kèm theo gồm có:

A Lưới, ngày...... tháng...... năm 2021

.................................................

Người làm đơn

.................................................

(Ký, ghi rõ họ tên)

.................................................

 

.................................................

 

.................................................

 

.................................................

 

.................................................

 

                                                                                    

Tải file 1  

Số lượt xem : 66

Các tin khác