Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 26 tháng 02 năm 2021

 » Thông báo » Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền

Cập nhật lúc : 10:08 22/05/2019  

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ” lần thứ II

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1058 /SGDĐT-VP

V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ” lần thứ II  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 
   

 


      Thừa Thiên Huế, ngày  7 tháng 5 năm 2019

 

      Kính gửi:     

                       - Các phòng, ban cơ quan Sở GD&ĐT ;

                       - Các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố Huế ;

                       - Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT ;

                       - Các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố Huế .

 

          Thực hiện Công văn số 2468/UBND-GD  ngày  25/5/2019 của UBND tỉnh về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ” lần thứ II  ; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị một số nội dung sau :

        1) Đối với các đơn vị trực thuộc Sở và các Trung tâm GDNN-GDTX

           Thủ trưởng đơn vị phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức và  người lao động trong đơn vị nội dung công văn số 2468/UBND-GD ngày  25/5/2019 của UBND tỉnh, công văn số 6236/MTTW-BCĐ ngày 03/4/2019 của Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc và công văn số 78/TL-HNBVN ngày 21/3/2018 của Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về Thể lệ giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ II, năm 2018 – 2019 (đính kèm). Tổ chức động viên những cá nhân trong đơn vị và tuyên truyền cho các đối tượng khác trong địa phương có tác phẩm phù hợp với nội dung quy định trong Thể lệ Giải tham gia.

        2) Đối với các phòng GD&ĐT

          Ngoài việc tổ chức phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan phòng GD&ĐT nội dung công văn số 2468/UBND-GD ngày  25/5/2019 của UBND tỉnh, công văn số 6236/MTTW-BCĐ ngày 03/4/2019 của Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc và công văn số 78/TL-HNBVN ngày 21/3/2018 của Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về Thể lệ giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ II, năm 2018 – 2019 (đính kèm). Tổ chức động viên những cá nhân trong đơn vị và tuyên truyền cho các đối tượng khác trong địa phương có tác phẩm phù hợp với nội dung quy định trong Thể lệ giải tham gia; đồng thời triển khai đến tận các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT để động viên tham gia.

        Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                          

- Như trên;

- Lưu.                             

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

 

(Đã ký)

 

 

Đặng Phước Mỹ

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 1